Netflix دسترسی به VPN را مسدود کرد

اخیرا Netflix برنامه هایی برای سرکوب ابزار های پروکسی   و  VPN ها اعلام کرد. به نظر می رسد حرکتی برای خوشایند دارندگان مجوز شرکت در حال حاضر بوجود آمده است که محدودیت های جدید اعمال کند.

برخی مشتریان Netflix در استرالیا که از uFlix VPN استفاده می کنند متوجه شده اند که دسترسی آنها به Netflix امکان پذیر نیست. تلاش برای دسترسی به Netflix با استفاده از ابزرا منجر به ظاهر شدن پیام خطا می شود : ” به نظر می رسد شما در حال استفاده از ابزاری برای رفع محدودیت و یا پروکسی هستید. لطفا هر کدام از این سرویس ها را خاموش کنید و دوباره امتحان کنید”. اما این پایان داستان نیست.

netflix blocks VPN

آیا خرید VPN بی فایدست؟

همانطور که ابتدا اشاره شد، uFlix در حال حاضر ازین مسئله آگاه است، در حال نظارت بر وضعیت است و برنامه هایی برای پیدا کردن راهی که محدودیت را دور بزند است. تیم uFlix در وب لاگ شرکت نوشته اند: ” برخی کاربران دچار مشکل با Netflix شده اند که مطالب غیر استرالیایی مسدود شده هنگامیکه از طریق uFlix اقدام می کنند. هر چند این موضع در حال حاظر تعداد کمی از کاربران را تحت تاثیر قرار داده است، ما انتظار داریم این تعداد بیشتر شود. ما در حال کار کردن بر روی راه حلی هستیم که این اقدامات جدید را دور بزند و از کسانی که درحال حاضر تنها Australian Netflix را بدست آورده اند عذر خواهی می کنیم”.

به احتمال زیاد سایر VPN ها و پروکسی ها در هفته ها یا ماههای آینده مورد هدف قرار بگیرند، اما احتمالا خواهیم دید که شرکت ها همانند شیوه ای که uFlix داشت اقدام به مبارزه با این مسئله می کنند. در نهایت، این می تواند مثل بازی موش و گربه بشود ، با Netflix که یک محدودیت تحمیل کند که به سرعت دور زده بشود و محدودیت دیگری جایگزین آن بشود و دوباره دور زده بشود و همین طور ادامه یابد.

betanews.com/2016/01/22/netflix-starts-to-block-proxy-and-vpn-access/