IPv6 Leaks

برای بسیاری از فعالیتهای اینترنتی ، از نسخه های خوب قدیمی 4 از پروتکل اینترنت استفاده می کنیم؛ شما یکی از IP آدرس های چهار رقمی را می شناسید. در اینجا همچنین نسخه 6 از پروتکل وجود دارد ، که برای ارائه تعداد زیادی آدرس اینترنت بعد از IPv4  طراحی شده است. اکنون هیچ کس در خارج از دانشگاه IPv6  را استفاده نمی کند، اما کامپیوتر های شما آن را پشتیبانی می کند.

ipv6 leak test

IPv6 خارج از VPN عمل می کند ، و مهاجم می تواند از آن استفاده کند . این چیزی نیست که اغلب اتفاق بیفتد اما امکان آن وجود  دارد، و تنها راه ثابت کرد غیر فعال کردن  IPv6  است. بعضی کلاینتهای VPN توانایی ساخت را دارند، اما اگر شما می خواهید به صورت دستی انجام دهید،  در اینجا یه راهنمای سریع وجود دارد.

اگر شما تنها می خواهید نفوذ سیستم را چک کنید، شما همچنین می توانید از این وب سایت بازدید کنید و در حالیکه VPN  شما متصل است یک تست انجام دهید .