چالش امنیت شبکه

چالش های امنیت اطلاعات شبکه در سال 2015

برقراری مقدار کافی از اقدامات امنیت اطلاعات و راه حل در دوران مدرن وظیفه آسانی نیست و بین مقررات و گستردگی تعداد تناقضات داده ،آن  را مشکل تر می کند. بزرگترین مشکل این است که هنگامیکه  کسب وکار  سیاست های جدید و اسقرار سیستم های امنیتی سایبری اجرا میکنند،  هکر ها راه های مبتکرانه ای برای دور زدن این موانع کشف میکنند.

security

در واقع ، فن آوری اطلاعات باعث نوآوری جرایم اینترنتی  میشود و این بدان معناست که تیم IT  باید هوشیار و مطلع از تهدیدات موجود باشند. این امر به ویژه برای شرکتهای مالی و سازمان بهداشت و درمان است، آنها با جریمه های زیاد و مجازاتهای جدی روبرو می شوند اگر انها با قوانین و مقررات صنعت  موافق نباشند.  امنیت اطلاعات باید جدی گرفته شوند و تیم های IT باید دقیقا بدانند روزانه با چه نوع تهدیداتی روبرو می شوند.

در اینجا سه تا از بزرگترین چالشهای در توجه به امنیت اطلاعات می پردازیم

  • آسیب پذیری میتوانذ تبدیل به نقطه های نفوذ گردد.

Heartbleed, POODLE, Sandworm and Shellshock فیلم های پر فروش هالیوود نیستند. آنها آسیب پذیری سیستمیک هستند که مجرمان سایبری در سال 2014 انجام داده اند. Steve Durbin مدیر عامل انجمن امنیت اطلاعات که سازمان غیر انتفاعی است که حملات سایبری را آنالیز می کند ، گفت :که فراگیر شدن pervasive technology monoculture دلیل بسیاری از این حملات است . برای اینکه برخی راه حل های IT  خیلی عمومی هستند، مجرمان سایبری وقتی یک آسیب پدیری کشف شد می توانند حملات متعدد به سازمان های چند گانه بدون تغییر استراتژی داشته باشند.

  • عمر سندیکای جرایم سایبری

Durbin توضیح داده که از زمان تولد اینترنت، سندیکاهای جرم را در بهره برداری از اتصال در سراسر جهان دیده ام. اکنون، Durbin تویح داده است که انها بودجه های عظیمی و مجموعه  مهارتها و ابزار پیچیده  برای دور زدن بسیاری از بهترین راه حل های امنیت سایبر دارند. جلو چشم نگه داشتن این سندیکاها کلید دسترسی به این اطلاعات است.

  • تهدیدات در مقابل خانه

بر طبق FCW، بزرگترین تهدید  اطلاعات شرکت ها و خصوصی هیچ ربطی به تکنولوژی ندارد در حقیقت منابع اشاره کردند که 25% رویدادهای سایبری گزارش شده در سال 2014 با برچسب غیر سایبر در صدر فهرست نفوذ اطلاعات هستند . این بدان معناست اجرای شبکه امنیت داخلی مثل رمزنگاری ممکن است بهترین دفاع برای امنیت اطلاعات باشد.

براستی  راه حل های شبکه های  CrytpoFlow برای مبارزه با این سه تهدید مورد نیاز هستند . با رمزگذاری پایان به پایان ، آسیب پذیری ، مجرمان سایبری و کارکنان احمق نسبت نگرانی ها نسبت به گذشته بیشتر است.

certesnetworks.com/blog/3-biggest-information-security-challenges-of015