علم-داده

علم داده‌ها یکی از مفهوم هایی است که طی 30 سال گذشته در رابطه با استفاده از داده های کلان جهت ارزیابی سازمان و ساخت استراتژی های لازم جهت رسیدن به سود بیشتر با هزینه کمتر و پیدا کردن راحت تر و دقیق تر مخاطبان هدف مطرح شده است.