ارزان شدن کلیه سرویس ها

بدین وسیله به سبب تغییر سیاست ما ، و نیز بهینه سازی های خاص در سرور و کاهش فشار که افزایش سرعت و نیز کاهش هزینه ها را در پی داشت ، کلیه سرویس ها ، با تخفیف ویژه به فروش میرسند ، و این تخفیف ها در قیمت های سایت اعمال گردید.